Dajemy dzisiaj.
Inspirujemy jutro.
Menu
Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Wyszukiwanie

Dom aukcyjny


§  3. AUKCJE INTERNETOWE

Regulamin Aukcji Internetowych Domu Aukcyjnego RasoweRowery.pl
1. Definicje Pojęć
Ilekroć w treści Regulaminu zostaną użyte pojęcia wskazane poniżej, przyjmują one znaczenie nadane im w tym punkcie.
1.1 „Leader” oznacza, że właścicielem marki RasoweRowery.pl jest firma Leader Elżbieta Dylewska z siedzibą: ul. Wólczyńska 297 B, 01-919 Warszawa (zwana dalej „Leader"). Firma jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl), posiada nr NIP: 118-010-87-67 oraz nr statystyczny REGON 011633610, prowadzącą działalności między innymi w zakresie sprzedaży rowerów, części i akcesoriów rowerowych.
1.2 "Kupujący" to osoba fizyczna, która dokonała prawidłowej rejestracji i uczestniczy w Aukcjach Internetowych Domu Aukcyjnego Rasowe Rowery, jest osobą pełnoletnią i nie ma ograniczonych praw do zawierania umów kupna towarów i usług.
1.3 "Aukcja Internetowa" oznacza procedurę zawierania umów sprzedaży, opisaną w niniejszym Regulaminie. Polega ona na oferowaniu Przedmiotu do sprzedaży Kupującym, oraz składaniu ofert zakupu przez Kupującego na podstawie, których Kupujący zobowiązuje się zakupić wylicytowany Przedmiot za cenę przedstawioną w trakcie Aukcji Internetowej w Domu Aukcyjnym RasoweRowery.pl, firmy Leader.
1.4 "Cena Minimalna" oznacza ustaloną przez firmę Leader najniższą cenę, za jaką Leader zgadza się sprzedać Przedmiot wystawiany na Aukcji Internetowej, stanowiącą cenę wywoławczą, od której przyjmowane będą oferty zakupu od Kupujących.
1.5 "Cena Zakupu" to najwyższa cena zaoferowana przez któregokolwiek z Kupujących uczestniczących w Aukcji Internetowej na zakup Przedmiotu, potwierdzona przez firmę Leader.
2. Aukcje – przebieg
2.1 Ogłoszenie o Aukcji Internetowej Domu Aukcyjnego Rasowe Rowery jest dokonywane poprzez zamieszczenie na witrynie www.rasowerowery.pl informacji zawierającej:
   • Datę rozpoczęcia i zakończenia Aukcji Internetowych
   • Cenę minimalna brutto wyrażoną w PLN
   • Dane Przedmiotu z opisem i zdjęciami
2.2 Przedmiotem Aukcji Internetowych Domu Aukcyjnego RasoweRowery.pl są wybrane Przedmioty z oferty witryny www.rasowerowery.pl.
2.3 Przystąpienie do Aukcji Internetowej następuje poprzez złożenie za pośrednictwem systemu aukcyjnego, po zalogowaniu się Kupującego, oferty cenowej nabycia Przedmiotu. Cena oferowana przez Kupującego musi być, co najmniej na poziomie Ceny Minimalnej, (jeśli występuje patrz punkt 1.4) oraz musi być wyższa od zaoferowanej poprzednio, o co najmniej Minimalne Postąpienie, które wskazane jest na stronie internetowego systemu aukcyjnego. Złożona przez Kupującego oferta cenowa wiąże go do zakończenia Aukcji Internetowej chyba, że w trakcie Aukcji Internetowej zaproponuje cenę wyższą.
2.4 Aukcja zostaje zakończona w terminie wskazanym na stronie Domu Aukcyjnego RasoweRowery.pl oraz w wiadomości przesłanej drogą elektroniczną Kupującym uczestniczącym w Aukcji Internetowej dotyczącej danego Przedmiotu, posiadających aktualny dostęp do Aukcji Internetowej, z zastrzeżeniem punktu 2.3. Regulaminu. Po upływie terminu zakończenia Aukcji Internetowej nie będą przyjmowane żadne kolejne oferty, bez względu na przyczynę nie zmieszczenia oferty w systemie przed jej zamknięciem.
2.5 Leader zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia Aukcji Internetowej. Szczególnie terminu zakończenia Aukcji Internetowej w odniesieniu do konkretnego Przedmiotu. Może on zostać wydłużony do momentu zaprzestania składania przez Kupujących kolejnych propozycji cenowych, o czym Kupujący zostaną poinformowani na witrynie www.rasowerowery.pl.
2.6 Po zakończeniu Aukcji Internetowej, ze skutecznie przedstawionych przez Kupujących ofert cenowych zostaje automatycznie wybrana oferta z najwyższą ceną. Firma Leader niezwłocznie potwierdzi ofertę wysyłając e-maila Kupującemu. Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty na wskazany rachunek bankowy w terminie 3 dni od zakończenia Aukcji Internetowej, wylicytowanej kwoty za Przedmiot.
2.7 Po otrzymaniu zapłaty firma Leader wystawi dokument potwierdzający zakup Przedmiotu (paragon lub fakturę VAT) Kupującemu i wyda Przedmiot.
3. Postanowienia Końcowe
3.1 Firma Leader zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia Aukcji Internetowej, zmiany warunków Aukcji Internetowej, wycofania Przedmiotu z Aukcji Internetowej, zakończenia Aukcji Internetowej bez dokonania wyboru oferty lub odwołania Aukcji Internetowej. W takim przypadku, Kupującym nie przysługują żadne roszczenie wobec firmy Leader.
3.2 Firma Leader ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. W takim przypadku nowy Regulamin zostanie opublikowany na witrynie www.rasowerowery.pl.
3.3 Wszystkie spory powstałe w związku z prowadzeniem Aukcji Internetowych przez Dom Aukcyjny RasoweRowery.pl należący do firmy Leader rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby firmy Leader.

O nas

Firma Leader oferuje rowery, części i akcesoria rowerowe. Jesteśmy właścicielami marki Leader i Pin Up Girl, oraz przedstawicielami marek ABI i Polisport. Kupując w sklepie Leader masz zawsze pewność otrzymania oryginalnych produktów z pełną gwarancją. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i najwyższej, jakości obsługę. Proszę pamiętać, że ceny podlegają negocjacji oraz że oferujemy rabaty dla stałych klientów.

Znajdź nas
Skontaktuj się z nami

LEADER
Wólczyńska 297 B, 01-919 Warszawa

Zadzwoń: + 48 664468966

Napisz: handel@leader.pl